SD Gällivare | Sverigedemokraterna i Gällivare

Sverigedemokraterna Gällivare

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Gällivare

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktperson:

Eric Palmqvist, Ordförande

070-8267261

Skicka e-post till oss

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2021

  Av paula.lohiniva den 28 mars, 2021
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Sverigedemokraterna prioriterar barn med särskilda behov.

  Av paula.lohiniva den 28 oktober, 2020
  0

  I måndags den 26/10 sammanträdde Kommunstyrelsen i Gällivare Kommun. Dagordningen var åter diger med 43 sammanträdespunkter. Mycket var information och delårsrapporter, men ett par av punkterna är värda att nämnas lite extra.

  Punkt 9 handlade om invigningar av alla dessa nybyggen i kommunen. Det vill säga Kunskapshuset, Friidrottshallen samt Multiaktivitetshuset. Här ville majoriteten lägga inte mindre än 830 000 kr för invigning av dessa byggen. Behåll den summan i huvudet när du läser vidare. 830 000 kr. Snudd på miljonen i pandemitider. Här yrkade Sverigedemokraterna Gällivare på att invigningarna till Kunskapshuset samt Friidrottshallen skulle budgeteras att kosta 80 000 kr per invigning. Och att Multiaktivitetshusets invigning skulle skjutas på framtiden då bygget knappt kommit igång och entreprenaden är överklagad. Vi yrkade även på att invigningarna skulle ske via digital rundvandring för att minska risken för smittspridning. Givetvis gick majoritetens förslag genom, och det var väl tur kan man tycka eftersom kunskapshuset invigs redan denna vecka, och pengarna förmodligen redan är använda (250 000 kr för invigning av kunskapshuset). Man tar beslut ”just in time”.

   

  Punkt 24 följer lite samma tema som punkt 9. Denna punkt handlade om namnen på ovan nämnda byggen. Kunskapshuset har ju fått sitt namn redan, utan att någon fattat beslut om detta. I alla fall inte något politiskt beslut är fattat. Namnet bara sitter där på väggen. Man kan undra vem som namngivit lokalen som idag är uppe i en kostnad på 722 miljoner. Nåja, punkt 24 handlade om namngivning av Is-och evenemangsarenan, Friidrottshallen samt Multiaktivitetshuset. Här beslutade majoriteten att Is- och evenemangsarenan samt Multiaktivitetshusets namn skulle avgöras av en namntävling. Samt att Friidrottshallen skulle heta Sporthallen. Man avslog också förslaget om namntävling till Kunskapshuset. Sverigedemokraterna yrkade här, med instämmande av Moderaterna att Gällivare kommun öppnar upp för sponsoravtal när det gäller Is-och evenemangsarenan samt Friidrottshallen där sponsor kan få döpa arenan efter löpande avtal om 5 år i taget mot kostnad som beslutas i förväg.  Detta anser vi är ett sätt för kommunen att få in pengar till kommunkassan, samt ett sätt för kommunala företag att sponsra kommunala verksamheter samtidigt som de kan göra reklam för sitt företag. Tyvärr gick vårt yrkande inte genom. 

   

  Men nu till den i vårt tycke den viktigaste punkten. Punkt 26, Äskande om utökning grundsärskolan. Här ville Barn och utbildningsförvaltningen ha extra pengar till grundsärskolan i Gällivare då de fått fler elever med särskilda behov. SJÄLVKLART! Tycker vi Sverigedemokrater. Därför yrkade vi också på att förvaltningen skulle få de 612 000 kr de räknade att de skulle behöva. Men icke sa nicke tyckte majoriteten, för de la ju hellre 830 000 kr på invigning av sina prestigebyggen… Så majoriteten ansåg helt sonika att grundsärskolan får hålla sig inom sin rambudget, dvs trolla med knäna trots fler elever. 

   

  Det är beslut som detta som visar vad man prioriterar. Det är större prioritering på att de tre kommunalråden ska få visa upp sig själv och sina extravaganta byggen via kostsamma invigningar  mitt i pågående pandemi, än att ge mer resurser till de som tar hand om våra barn med speciella behov. Kom ihåg detta till valet 2022.  

   

  Med Sverigevänliga hälsningar// Paula Palmqvist Gruppledare SD Gällivare.

 • Kommunal budget 2020-09-21

  Av paula.lohiniva den 28 september, 2020
  0

  Förra måndagen var Sverigedemokraterna åter med i Kommunfullmäktige i Gällivare Folketshus. Det var dags att presentera förslaget till den kommunala budgeten 2021 samt plan för 2022-2023.

   Höstens sammanträden var tänkt att flytta till det nya kunskapshuset, men tyvärr gör Coronapandemin detta olämpligt. Och eftersom Kommunfullmäktiges presidium vägrade tillåta digital närvaro via distans deltog vi tyvärr fysiskt på plats även om det kändes olämpligt att sitta i 12 timmar i samma lokal med ett 40 tal andra personer. Givetvis försökte vi hålla avstånd och tvätta händer så gott det gick.

  Dagordningen var diger med 52 punkter och åter igen blev det en långkörare då vissa ledamöter inte respekterar talartiden och den överenskommelse gruppledarna haft sinsemellan.

  Tidigare år har man i Kommunfullmäktige haft ordningen att ta budgeten i bitar, nämnd för nämnd. Vilket inte är hållbart för faller budgeten i en del så faller totala budgeten och måste på sittande möte räknas om. Därför infördes det för 2 år sedan en ny ordning där man tar hela budgeten i ett ärende. Och inför budgetpunkten får varje gruppledare 10 minuters anförande att presentera sitt partis budgetförslag. Detta fungerar bra för alla partier förutom ett, där man gick upp i talarstolen gång på gång och istället för att fokusera på att få fram sin egen budget kritiserade andras hela tiden. Precis samma olämpliga arbetssätt som föregående år.

  Detta beteende gjorde att KF höll på i nästan 12 timmar, och trots önskan om ajournering till nästa dag så var det ett gäng trötta ledamöter som kl 20 på kvällen äntligen fick åka hem och äta middag. Det är tur att ingen i vår partigrupp är diabetiker.

   

   

   

  För er som inte lyssnade på radiosändningen lägger vi in här vårt budgetanförande med en del av de stora ändringar Sverigedemokraternas budgetförslag innehåller: 

   

  En kommunal budget handlar om prioriteringar. De pengar som kommer in genom skatteintäkter ska räcka till mycket och gagna så många kommuninvånare som möjligt. Det gäller alltså att prioritera med omsorg. Sverigedemokraterna Gällivare prioriterar givetvis alltid den kommunala kärnverksamheten! Med det avser vi: vård, skola, och omsorg. Våra medborgare skall kunna lita på att deras barn får en bra start i livet, med bra skolmiljö, behöriga lärare och goda möjlighet till fritidsaktiviteter samtidigt som deras äldre anhöriga erbjuds en god hemtjänst/hemsjukvård och en medmänsklig och högkvalitativ vård i kommunens särskilda boenden. 

  Den kommunala budgeten utgör själva stommen i det politiska arbetet och åskådliggör de skiljelinjer som finns partierna emellan gällande investeringar och synen på kommunala utgiftsposter. Samtidigt skall man ha klart för sig att de flesta av de kommunala utgifterna styrs av beslut som inte fattas på kommunal nivå. Såväl lagar som förordningar från riksdag och EU står över det kommunala självbestämmandet.  

  Vår kommunala budget, anser vi följer våra ledord som är: 

  Måttfullhet, ansvarstagande och ett sunt samhällsbygge! 

  I de nuvarande kommunala budgetförslagen görs väldigt stora satsningar och investeringar på nybyggnationer. Så även i vårt budgetförslag för 2021 och budgetplan för 2022-2023. Detta då gruvdriften i Malmberget framtvingat sådana investeringar. Politisk enighet råder om att behoven finns. Skiljelinjerna ligger i hur de skall genomföras och hur grandiosa projekten tillåts vara. 

   Sverigedemokraterna anser att de prestigebyggen som hittills är beslutade och uppförda har fått ta alldeles för stort ekonomiskt utrymme. Exempelvis har den nya ishallen hittills kostat 266 miljoner, nästan 3 gånger mer än budgeteratOch nya kunskapshuset är hittills uppe i 685 miljoner vilket är 50 miljoner mer än budgeterat 

  Vår farhåga är att det nya multiaktivitetshuset även kommer att skena iväg i kostnader då majoriteten har lagt en budget för 860 miljoner för detta. Vi befarar en prislapp på över 1 miljard innan det är klart. Och det är otroligt oansvarigt att sätta en kommun i skuld för generationer framöver för enstaka byggprojekt. 

  Mycket i Gällivare kommun, såsom VA-system, infrastruktur och skolbyggnader lider av ett eftersatt underhåll. I vårt budgetförslag återfinns därför satsningar på re-investeringar inom flera områden.  

  Gällivare kommun är dock en kommun på frammarsch trots minskande befolkning. SCB:s befolkningsrapport visade en befolkningsminskning med –5 personer för de 2 första kvartalen 2020. Det som dock är glädjande är att fler personer valt att flytta till Gällivare än att flytta härifrån. Fram till Juni 2020 har 34 personer fler valt att bosätta sig i vår kommun jämfört med de som flyttat härifrån. 

  Ett vikande befolkningsunderlag medför minskade skatteintäkter vilket i kombination med en åldrande befolkning riskerar att skapa en ansträngd kommunal ekonomi. Det är därför nödvändigt att arbeta för att göra Gällivare attraktivt för sådan inflyttning som matchar arbetsmarknaden snarare än sådan som ytterligare belastar välfärdssektorn. Många väljer exempelvis idag att arbeta i Gällivare men bo på annan ort. – En grupp som vi menar är väl värd att satsa på att locka till att bli gällivarebor! 

   

  I Socialnämnden 

  satsar Sverigedemokraterna mer pengar i det nyckelfria systemet inom hemtjänsten som varit på tal  i åratal men aldrig blivit klart. Nyckelfri hemtjänst samt SÄBO är rätt väg att gå, och det är hög tid att det sjösätts på riktigt. Vi satsar dessutom sammanlagt 20,5 miljoner för projektering av assistansboende samt uppförande av assistansboende. Majoriteten har även backat från investeringen på samordnad gruppbostad och stödboende inom funktionshinder vilket SD vill fortsatt investera 15 miljoner i då vi ser att det finns behov. SD lägger även mer medel för samlad lokal för hemtjänst om 13 miljoner. Hemtjänsten är den arbetsgrupp som ofta får flytta runt till den ena slitna lokalen efter den andra och det är dags att vi prioriterar upp denna grupp av hjältar inom vår omsorg. Av de kommunala partierna är Sverigedemokraterna det parti som investerar mest i socialnämnden.  

  I driftbudgeten lägger vi även in en satsning för barnbox till nyblivna föräldrar.  

   

  I Barn- och utbilningsnämnden  

   Gör Sverigedemokraterna inte lika mycket neddragningar . Vi lägger in något mindre medel för klassmentorer än majoriteten. I vårt budgetförslag avsätter vi 6 miljoner under 2 år på klassmentorer. Vi anser att lärarstatusen skall höjas och läraren skall vara den som har mandat att hålla ordning i klassrummet. Att tillföra mer personal i klassrummen skall inte vara nödvändigt om det är ordning och reda i skolan och befintlig personal är legitimerad. När det gäller investeringar så är den största posten på 40 miljoner kronor till upprustning av Älvens förskola.  

   

  I Kommunstyrelsens särskilda investeringsbudget 

  Väljer vi bland annat att lägga  10 miljoner kronor mer än majoriteten på reinvesteringar i infrastruktur samt 5 miljoner kronor på ventilationen i kommunhuset, då ventilationen utgör ett arbetsmiljöproblem.  Sverigedemokraterna lägger även mer medel till Sjöparksskolans idrottshall. Samt medel till uppställningsplatser och parkeringar.  

   

  När det gäller kommunstyrelsens samhällsbyggnads investeringsbudget 

  väljer Sverigedemokraterna som tidigare att lyfta bort vård-omsorgsboende och skola på repisvaara från att finansiera det med kommunala medel, till att använda pengarna från LKAB för ersättningslokaler. VI väljer även att minska budgeten för multiaktivitetshuset med 125 miljoner. Vi budgeterar INTE heller för ett utomhusbad, då vi anser att det i nuläget finns andra högre prioriterade projektSverigedemokraterna lägger även 7 miljoner kronor mer än majoriteten på nya gator på nya exploateringsområden, samt mer medel till VA på nya områden. 

   

  I Kommunstyrelsens driftbudget 

  gör Sverigedemokraterna Gällivare  en besparing med 1,15 miljoner genom att ta bort posten KS andre vice ordförande (i folkmun även kallat för tredje kommunalrådet), samt genom att dra tillbaka föreningsbidrag från Gällivare folketshusförening samt Gällivare närradio då de inte följer regelverket för att uppbära kommunala bidrag. Samtidigt väljer vi att investera 1 miljon kronor för att inrätta ett pandemi och katastroflager så att Gällivare kommun är rustat med skyddsmaterial när nästa pandemi inträffar.  

   

  När det gäller Kommunfullmäktiges driftbudget  

  väljer Sverigedemokraterna att minska ramanslaget 2023 för Kommunfullmäktige då vi kommer att yrka på ett minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige efter valet 2022. 

   

  Med vårt budgetförslag gör Gällivare kommun ett genomsnittligt resultat om 2,0% under planperioden. Vår ambition är att framöver göra ännu större resultat än så då vi fått signaler om att högre resultat behövs i framtiden för att täcka framtida investeringskostnader samt framtida underhållskostnader.  

   

  Har ni frågor om vårt kommunala budgetförslag är ni välkommen att kontakta oss på paula.palmqvist@sd.se. OCH om mindre än 2 år är det val igen, hör av dig till oss för att gå med i vårt gäng. Vi behöver nya ledamöter och fler aktiva till kommande mandatperiod.

  Med Sverigevänliga hälsningar/ Paula Palmqvist Gruppledare SD Gällivare.

 • En ny politisk höst har startat.

  Av paula.lohiniva den 9 september, 2020
  0

  Efter en något kaosartad vår och sommar med Covid-19, nya råd från folkhälsomyndigheten och omställning till digitala möten är nu det mesta ”rutin” igen. I alla fall när det gäller det politiska arbetet.

  Just nu pågår budgetarbetet i vår kommun. Eller man kan säga att den är i slutfasen och det som väntar just nu är att ta upp budgetförslagen i Kommunfullmäktige den 21/9. Vi Sverigedemokrater i Gällivare har gjort klar vår del, och vår budget skiljer sig en hel del från de övrigas. Mer om detta kommer att komma efter budgetfullmäktige när allt är presenterat.

  Däremot så är hanteringen av kommunfullmäktige under Covid-19 pandemin under all kritik. Vi belyste redan under våren folkhälsomyndighetens riktlinjer till kommunfullmäktiges presidium, och efterlyste möjlighet att delta via länk, vilken är implementerat i alla nämnder i kommunen. Övriga UNDVIKER fysiska möten och det mesta sker på länk. Men inte kommunfullmäktige.

  Lena Lindberg (S) kommunfullmäktiges ordförande VÄGRAR att hålla fullmäktigesammanträden på distans, trots att tekniken finns och är implementerad i stor skala i kommunens övriga verksamheter. I sammanträdet i Juni fick 2 av Sverigedemokraternas ledamöter delta på distans, detta då jag som gruppledare vädjade till detta då de tillhörde riskgrupp. De 2 andra ledamöterna, vilka jobbar inom vården och vill undvika sprida smitta fick EJ delta på länk. Det fysiska mötet var enligt Lena L viktigare än smittspridningen, och 2 veckor senare toppade Gällivare kommun smittspridningen i hela landet. (Sverigedemokraterna deltog ej fysiskt i sammanträdet i Juni).

  Skärmdump från NSD.se 17 juni 2020.

  Nu till Septembers kommunfullmäktige har jag åter vädjat till fullmäktiges presidium att delta på länk, eller åtminstone få någon som helst information om hur planeringen ser ut, utan att få ett svar. Det är endast 12 dagar kvar till budgetfullmäktige och ingen information finns om hur mötet nu och möten framöver skall skötas. Vi anser att det är rent korkat att i detta läge (och förut) när övriga övergått till distansmöten att kommunfullmäktige kör fysiska möten. Visst, lokalen är stor så fysisk distans är möjligt i salen, men alla ska upp i samma talarstol, alla ska ha fikapaus i samma lokal och MÅNGA ledamöter tillhör den högre ålderskategorin som enligt folkhälsomyndigheten ska undvika sociala kontakter.

   

  Det är otroligt pinsamt och dåligt skött av kommunfullmäktiges presidium med Lena Lindberg (S) i spetsen. Det mest anmärkningsvärda var ändå inför Juni-sammanträdet att hon som ordförande i fullmäktige ville veta VILKEN RISKGRUPP våra 2 ledamöter tillhörde. Det ansåg jag att hon hade inget som helst med att göra. Vi hoppas att höstens fullmäktigesammanträden följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och att de som vill delta på länk ska ges den möjligheten.

   

  Med Sverigevänliga hälsningar/ Paula Palmqvist Gruppledare SD Gällivare

   

 • Arbete hemifrån. 2020-04-17

  Av paula.lohiniva den 17 april, 2020
  0

  Nu har de flesta kommunala nämnder anammat sammanträden via distans. Detta är ett måste i tider med Covid-19 som sprids i samhället och många fritidspolitiker tillhör riskgrupp och skall undvika folksamlingar.

  Igår deltog undertecknad på morgonen i Krisledningsnämndens sammanträde, hemifrån mitt eget kök. Anledningen till att jag väljer att inte delta i fysiska möten är att jag återgått till att jobba extra som sjuksköterska nu under pandemin, och jobbar då tätt inpå personer med misstänkt smitta. En smitta som jag inte vet om jag bär med mig till andra, därför undviker jag träffa personer i onödan. I Krisledningsnämnden fattades beslut om att tilldela socialförvaltningen extra 3 miljoner kronor för att kunna köpa in ytterligare skyddsmaterial.

  Tyvärr fick vi även veta att det är snudd på omöjligt att KÖPA in material, då efterfrågan är så stor. Utan kommunen får tillverka materialet själv (skyddsvisir och munskydd). Det som börjar bli panik med är handsprit och ytdesinfektionsmedel som riskerar att ta slut i närtid och att beställa mer är nästan hopplöst då alla behöver samtidigt. Just nu har kommunen ett lager centralt på 1500 liter handsprit, och det går ca 300 liter dagligen. Det är inte ett tryggt läge.

  Efter krisledningsnämnden fortsatte dagen med ett Kommunstyrelsesammanträde som Eric Palmqvist fick delta på för Sverigedemokraterna  (via distans), då undertecknad var upptagen. På det sammanträdet fattades återigen beslut om att tillsätta en ny Kommunchef/kommundirektör. Detta beslut är taget sen innan, men uppenbarligen gick något fel då personen i fråga ångrade sig då. SÅ nu hoppas vi att gårdagens kandidat är rätt beslut för kommunen och kommer att göra ett gott arbete. Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet om tillsättandet av tjänsten då vi inte fått möjlighet att delta i rektyteringsprocessen och inte har insyn i övriga kandidater eller hur processen skötts. Däremot har vi inget att erinra om denna nya kommunchef och önskar henne lycka till på den nya tjänsten.

   

  I övrigt när det gäller Sverigedemokraternas kommunförening så ligger styrelsearbetet i stort sett nere, och på grund av rådande läge finns inga medlemsaktiviteter inbokade heller. Vi avvaktar helt enkelt, och hoppas att allt kan återgå till det normala så fort som möjligt.

  Vi önskar er alla en trevlig vår, och uppmanar er att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Sverigevänliga hälsningar// Paula Palmqvist, gruppledare SD Gällivare.